Πρόσκληση στη ζωή!

Άνθρωποι σε διαφορετικούς χρόνους σε διαφορετικές πορείες και σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους, έχουν γνωρίσει μέσα στη καρδιά τους τη συγχώρεση, την ειρήνη, τη χαρά, τη ζωή και την πληρότητα που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, μέσα από μία προσωπική σχέση μαζί του.

Εσύ, έχεις γνωρίσει τη συγχώρεση, την ειρήνη, τη χαρά, τη ζωή και την πληρότητα που πηγάζει από αυτή τη  προσωπική γνωριμία με το Χριστό;

Όποια και αν είναι τα ερωτήματά σου, τα βάρη σου, τα προβλήματά σου, οι στόχοι σου που απέτυχαν, προσπάθησε, δεν έχει σημασία ποίος είσαι και που βρίσκεσαι. Αυτή τη στιγμή μπορείς να αποκτήσεις αυτή την εμπειρία που θα αλλάξει τη ζωή σου και θα γνωρίσεις τη αγάπη του Θεού μέσα στη καρδιά σου. Θα γνωρίσεις τον Κύριο και το Θεό σου.

Σε προτρέπω να προσκαλέσεις τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή σου, να συγχωρέσει τις αμαρτίες σου και να κατοικήσει  μέσα στην καρδιά σου. Δεν έρχεται στη ζωή σου με τη βία. Θα έρθει μόνο μετά από προσωπική σου πρόσκληση.

Ο Ίδιος λέγει: “ιδού στέκομαι και κρούω τη θύρα, όποιος ανοίξει θα εισέλθω προς αυτόν και θα δειπνήσω εγώ με αυτόν και αυτός με εμέ.”(Αποκάλυψη 3:2) και πάλι λέγει: “Αν ακούσης τη φωνή Κύριου του Θεού σου μην σκληρύνεις τη καρδιά σου.” (Εβραίους 3:7) “Σήμερα είναι ημέρα σωτηρίας“ (Β’ Kορινθίους 6:2) “Αν κάποιος με αγαπάει, θα φυλάξει τον λόγο μου, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θάρθουμε σ’ αυτόν, και θα κατοικήσουμε μέσα σ’ αυτόν“ (Ιωάννης 14:23).

Εάν θέλεις να τον δεχτείς ως Σωτήρα και Κύριο σου, μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις την ακόλουθη προσευχή η μία παρόμοια με δικά σου λόγια :

Κύριε Ιησού Χριστέ έρχομαι σε σένα αυτή τη στιγμή, να σε ευχαριστήσω που πλήρωσες για τις αμαρτίες μου πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, σου ζητώ να με συγχωρέσεις και να με ελευθερώσεις από όποια δήποτε αμαρτία που έχω στη ζωή μου… Ανοίγω την πόρτα της ζωής μου και σε προσκαλώ να έρθεις να γίνεις Σωτήρας μου και Κύριος μου. Σου ζητώ να κατοικήσεις στη καρδιά μου και να μου δώσεις ζωή αιώνια. Πάρε τον έλεγχο της ζωής μου στα χέρια σου και οδήγαμε Εσύ. Αμήν.

Εάν έχεις κάνει αυτή τη προσευχή με ειλικρίνεια μέσα από τη καρδιά σου και προσκάλεσες το Ιησού στη ζωή σου, από αυτή τη στιγμή είναι μαζί σου. θα σου αποκαλύψει τον εαυτόν του και θα σε γεμίσει με τη γλυκεία του αγάπη. Θα σε οδηγήσει σε όλους τους τομείς της ζωής σου.

Τώρα και μετά να έχεις επικοινωνία μαζί του. Αυτό γίνεται με την προσευχή.  

Να μελετάς τη Καινή Διαθήκη με προσοχή, για να γνωρίζεις τι σου λέγει o Κύριος σου, και να ζητάς τις υποσχέσεις του που ο Ίδιος λέγει για σένα.   

* Να συναναστρέφεσαι με άλλους χριστιανούς που έχουν προσωπική γνωριμία με τον Ιησού.

Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε φυλαγει σ` αυτή τη νέα ζωή μαζί του, μέχρι την ημέρα του Κυρίου. 

Με τη δική του αγάπη

Invitation to life! 

Men at different times, in different courses and in different stages of their lives, got to know in their hearts forgiveness, peace, joy and the life that Jesus Christ offers, through a personal relationship with Him!

Have you got to know the forgiveness, peace, joy and life that spring out from this personal acquaintance with Christ? Whatever your questions are, your burdens, your problems, it does not matter who you are, and where you are.

Now you can obtain this experience that will change your life and you will get to know the love of God inside your heart. You will get to know your Lord and your God.

I exhort you to invite Jesus Christ to come in your life, to forgive your sins, to change you and to live inside your heart. He does not come to your life by force; He will come only after He gets your personal invitation.

As He says: “Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.” (Revelation.3:2)  And again He says: “Today if ye will hear his voice, harden not your hearts” (Εβραίους 3:7) “behold now is the day of salvation.”  Hebrews3:7)  Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him (john14:23)

If you want to accept Him as your Savior and Master, you can make this minute the following prayer or a similar prayer with your own words:

Lord Jesus Christ, I come to You this minute, to thank You that You paid Your self for our sins upon the cross of Golgotha, and You became the Savior of all the world. I ask You to forgive my mistakes and to deliver me from whatever sin I have in my life… I open the door of my life, and I invite You to become my Savior and my Master. I ask You to live in my heart and to give me eternal life. Take the control of my life in Your hands and guide me to be as I must be in Your will. Amen.

If you have made this prayer with sincerity and from your heart and you invited Jesus in your life, from this moment He is with you.

He will reveal to you His Self and He will fill you up with His sweet love. He will guide you in all the sectors of your life.

* Now and later on have communication with Him. This takes place with prayer.

* Study the New Testament carefully, and know what your Master is telling you, and seek His promises which He Himself says regarding you.

* Be around other Christians who have personal relationship with Jesus.

May God keep on blessing you and strengthening you in this new life with Him, until the day of the Lord. 

With his love

Invitation à la vie!

Des gens dans des temps, dans des directions et des dans étapes différents de leur vie, ont connu dans leur cœur le pardon, la paix, la joie et la plénitude que Jésus Christ offre à travers une relation personnelle avec Lui.

Et toi, tu as connu le pardon, la paix, la joie, la vie et la plénitude qui émergent de cette connaissance personnelle avec Jésus Christ ?

Quoi que ce soit tes questions, tes poids, tes problèmes, des buts qui ont failli, ne cesse pas d’essayer, peu importe qui tu es et où tu te trouves. A ce moment même tu peux goûter cette expérience qui va changer ta vie et tu vas connaître l’amour de Dieu dans ton cœur. Tu vas connaître ton Seigneur et ton Dieu.

Je t’encourage t’inviter Jésus Christ de venir dans ta vie; de pardonner tes péchés et d’habiter dans ton cœur. Il ne vient jamais par violence. Il viendra seulement après ton invitation personnelle.

Jésus Christ dit «Ecoute, je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et lui avec moi.»(Apocalypse 3:2) et aussi il dit: «Si vous entendez la voix de Dieu aujourd’hui ne refusez pas de comprendre» (Hébreux 3:7)  «Voici le jour du salut» (2 Corinthiens 6:2).

Si tu veux l’accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu peux à ce moment dire la prière suivante ou une autre avec tes propres paroles :

Jésus Christ je viens devant Toi ce moment, pour te remercier d’avoir payé pour mes péchés sur la croix de Golgotha,  je te demande de me pardonner et de me délivrer des péchés de ma vie… J’ouvre la porte de ma vie et je t’invite de venir et  de devenir mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande d’habiter dans mon cœur et de me donner la vie éternelle. Prends le contrôle de ma vie dans tes mains et je prie que tu me conduis à chaque pas. Amen.

Si tu as fait cette prière avec sincérité dans ton cœur et tu as invité Jésus dans ta vie, dès ce moment il est avec toi, Il va te révéler son caractère et il va te remplir avec son amour doux. Il va te guider à chaque pas que tu fais.

* Dès maintenant communique avec Lui à travers la prière.

* Etudie la Bible avec prudence pour connaître que ton Seigneur te dit, et demande ses promesses destinées  pour toi.

* C’est nécessaire que tu te trouves parmi d’autres chrétiens qui connaissent personnellement Jésus.

Que Dieu te bénisse et qu’il te dirige dans cette nouvelle vie avec Lui, jusqu’à son jour.

Par son amour

Invitatie la viată!

Oamenii din diferite timpuri, cu diferite cărări și aflați în diferite momente din viață, au aflat în inima lor iertarea, pacea interioară, bucuria, viața precum și deplinătatea pe care o oferă Isus Hristos,  printr-o relație personală cu El.

Tu ai cunoscut iertarea, pacea interioară, bucuria, viața precum și deplinătatea care izvorăște din cunoașterea personală a lui Isus?

Oricare ar fi întrebările, greutățile, problemele, țelurile tale care nu s-au concretizat, încearcă, indiferent cine ești, și unde te afli. În acest moment poți dobândi experiența care îți va schimba viața și vei cunoaște iubirea lui Dumnezeu în inima ta. Îl vei cunoaște  pe Domnul și Dumnezeul tău.

Te îndemn să îl inviți pe Isus Hristos în viața ta, să îți ierte păcatele Oamenii din diferite timpuri, cu diferite cărări și aflați în diferite momente din viață, au aflat în inima lor și să rămână în inima ta. El nu vine în viața ta neinvitat 

Va veni numai dacă Îl inviți personal. Isus spune: “Iată, Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20) și mai spune “Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile” (Evrei 3:7). “Astăzi este ziua mântuirii” (Corinteni 6:2) “Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.” (Ιoan 14:23).

Dacă vrei să Îl accepți ca Mântuitorul și Domnul tău, acum poți să faci următoarea rugăciune sau oricare alta cu cuvintele tale:

Dumnezeule Isus Hristos vin la vine acum ca sa-ți mulțumesc pentru că ai plătit pentru păcatele mele pe crucea din Golgota, îți cer să mă ierți și să mă eliberezi de orice păcat din viața mea (…) Deschid poarta vieții mele și Te invit să fii Mântuitorul și Domnul meu. Îți cer să fii în inima mea și să îmi dai viață veșnică. Ia viața mea în mâinile tale și îndrumă-mă Tu. Amin.

Dacă ai făcut această rugăciune cu sinceritate și din inimă și L-ai invitat pe Isus în inima ta, din clipa aceasta voi fi cu tine. Îl vei descoperi și te va umple cu dragostea Lui . Te va îndruma peste tot în viața ta.

* Acum și apoi comunică cu El. Aceasta se face prin rugăciune.

* Să studiezi Noul Testament cu atenție, ca să cunoști ce îți spune Dumnezeul tău, și să ceri promisiunile Lui pe care Acesta le face pentru tine.

* Să ai în jurul tău alți creștini care L-au cunoscut personal pe Isus.

Dumnezeu să te binecuvânteze și să te protejeze în noua viață împreună cu El, până în ziua Domnului.

Cu dragostea lui