Βιβλική Μελέτη

Η παραβολή του Ιησού Χριστού για τον άνθρωπο στη επίγεια ζωή του μέσα από την οικογένεια αλλά και την αιωνιότητα

24 Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο, όστις οικοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα· 25 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και δεν έπεσε· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν. 26 Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνων αυτούς θέλει ομοιωθή με άνδρα μωρόν, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον· 27 και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνην, και έπεσε, και ήτο η πτώσις αυτής μεγάλη.

(Ματθαίος 7:24-27)

18 Και ο Κύριος ο Θεός είπε: Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος· θα κάνω σ’ αυτόν βοηθόν όμοιον μ’ αυτόν.

(Γένεση 2:18)

Η δημιουργία της γυναίκας

21 Και ο Κύριος ο Θεός επέβαλε έκσταση στον Αδάμ, και κοιμήθηκε· και πήρε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της. 22 Και κατασκεύασε ο Κύριος ο Θεός την πλευρά, που πήρε από τον Αδάμ, σε γυναίκα, και την έφερε στον Αδάμ. 23 Και ο Αδάμ είπε: Τούτο είναι τώρα κόκαλο από τα κόκαλά μου, και σάρκα από τη σάρκα μου· αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, επειδή πάρθηκε από τον άνδρα.

24 Γι’ αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του· και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα.

(Γένεση 2:21-24)

Η θέση του άντρα μέσα στο γάμο

25 Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία, και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της, 26 για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό τού νερού διαμέσου τού λόγου· 27 για να την παραστήσει στον εαυτό του εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει κάποια κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι αυτού τού είδους, αλλά για να είναι αγία και χωρίς ψεγάδι. 28 Έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις δικές τους γυναίκες, σαν τα δικά τους σώματα. Όποιος αγαπάει τη δική του γυναίκα, αγαπάει τον εαυτό του· 29 επειδή, κανένας δεν μίσησε ποτέ τη δική του σάρκα, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπει, όπως και ο Κύριος την εκκλησία. 30 Δεδομένου ότι, είμαστε μέλη τού σώματός του, από τη σάρκα του, και από τα κόκαλά του. 31 «Γι’ αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα». 32 Τούτο το μυστήριο είναι μεγάλο· εγώ δε το λέω αυτό για τον Χριστό και για την εκκλησία. 33 Όμως, κι εσείς, κάθε ένας ξεχωριστά, έτσι ας αγαπάει τη δική του γυναίκα, σαν τον εαυτό του· η δε γυναίκα, ας σέβεται τον άνδρα.

(Εφεσίους 5:22-33)

Η θέση της γυναίκας μέσα στο γάμο

22 Οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως στον Κύριο· 23 επειδή, ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, κι αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος. 24 Αλλά, όπως η εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους, σε όλα.

(Εφεσίους 5:22-24)

Η συζυγική ζωή

1 Για όσα, όμως, μου γράψατε, είναι καλό στον άνθρωπο να μη αγγίζει γυναίκα. 2 Για τις πορνείες, όμως, κάθε ένας ας έχει τη δική του γυναίκα, και κάθε μία ας έχει τον δικό της άνδρα. 3 Ο άνδρας ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλόμενη εύνοια· παρόμοια δε, και η γυναίκα στον άνδρα. 4 Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, αλλά ο άνδρας· παρόμοια δε και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, αλλά η γυναίκα. 5 Μη αποστερείτε ο ένας τον άλλον, εκτός αν είναι κάτι, ύστερα από συμφωνία, για λίγο καιρό, για να καταγίνεστε στη νηστεία και στην προσευχή· και πάλι να συνέρχεστε στα ίδια, για να μη σας πειράζει ο σατανάς εξαιτίας τής ακράτειάς σας. 6 Και το λέω αυτό, επιτρέψτε μου, όχι σαν προσταγή.7 Επειδή, θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως και εγώ ο ίδιος· αλλά, κάθε ένας έχει από τον Θεό ιδιαίτερο χάρισμα, άλλος μεν έτσι, άλλος δε έτσι.

(Α’ Κορινθίους 7:1:7)

Τι είναι μοιχεία;

27 Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους: «Μη μοιχεύσεις». 28 Εγώ, όμως, σας λέω, ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του. 29 Και αν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλτο, και πέταξέ το από σένα· επειδή, σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου, και να μη ριχτεί ολόκληρο το σώμα σου στη γέενα. 30 Και αν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψ’ το, και πέταξέ το από σένα· επειδή, σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου, και να μη ριχτεί ολόκληρο το σώμα σου στη γέενα.

(Ματθαίος 5:27-30)

Περιπτώσεις διαζυγίου

31 Επιπλέον σ’ αυτά, έχει ειπωθεί ότι, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, ας της δώσει διαζύγιο. 32 Εγώ, όμως, σας λέω ότι, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του, εκτός για λόγο πορνείας, την κάνει να διαπράττει μοιχεία· και όποιος πάρει χωρισμένη γυναίκα, γίνεται μοιχός.

(Ματθαίος 5:31,32)

Θάνατος ενός εκ τον δύο συζύγον (χηρεία)

39 Η γυναίκα είναι δεσμευμένη διαμέσου τού νόμου για όσον καιρό ζει ο άνδρας της· αν, όμως, ο άνδρας της πεθάνει, είναι ελεύθερη νά’ρθει σε γάμο με όποιον άνδρα θέλει, μόνον τούτο να γίνεται εν Κυρίο.

(Α΄ Κορινθίους 7:39,40)

Οι άγαμοι και οι χήρες/χήροι

8 Προς τους άγαμους και προς τις χήρες, όμως, λέω: Είναι καλό σ’ αυτούς αν μείνουν όπως και εγώ· 9 αλλά, αν δεν εγκρατεύονται, ας έρθουν σε γάμο· επειδή, είναι καλύτερο νά’ρθουν σε γάμο, παρά να εξάπτονται.

(Α΄ Κορινθίους 7:8,9)

Οι γυναίκες

18 Οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως αρμόζει εν Κυρίω.

(Κολοσσαείς 3:18)

…η δε γυναίκα, ας σέβεται τον άνδρα

(Εφεσίους 5: 33)

Οι άντρες

19 Οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, και μη είστε πικροί απέναντί τους.

(Κολοσσαείς 3:19)

Τα παιδιά

20 Τα παιδιά, υπακούτε στους γονείς, σε όλα· επειδή, αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο.

(Κολοσσαείς 3:20)

Οι πατέρες

21 Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα παιδιά σας, για να μη μικροψυχούν.

(Κολοσσαείς 3:18-21)

Η Αγάπη

4 Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί· η αγάπη δεν φθονεί· η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν υπερηφανεύεται5 δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάπτεται, δεν συλλογίζεται το κακό· 6 δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως στην αλήθεια. 7 Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.

(Α΄ Κορινθίους 13:4-7)

Σχόλια:

Η γυναίκα δημιουργήθηκε από τον άντρα δεν πάρθηκε από το κεφάλι του Αδάμ ώστε να τον εξουσιάζει ούτε από τα πόδια του για να τον καταπατεί αλλά από τη πλευρά κάτω από το βραχίονα του για να την προστατεύει και τη καρδιά του άντρα ώστε να μπορεί να την αγαπά και να την αγκαλιάζει. Με αυτό τον τρόπο ο Θεός έκανε την οικογένεια θεμέλιο κάθε κοινωνίας αφού ήταν ο πρώτος θεσμός που ίδρυσε. Μέσα από τη οικογένεια δημιουργείτε η συγγένεια και μέσα από αυτά κτίζεται η κοινωνία και ολόκληρο το κάθε έθνος Ο Θεός με τον τρόπο αυτό καθιερώνει τη μονογαμική σχέση. Όπως καθετί που καθιερώνει ο Θεός, έτσι και αυτό έγινε για το καλό του ανθρώπου Τα δεσμά του γάμου συμβολίζουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Χριστού και της εκκλησίας.

Η προτροπή του Ιησού Χριστού σε κάθε άνθρωπο ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη επίγεια ζωή μας αλλά και την αιωνιότητα είναι η εξής.

23 Αν κάποιος με αγαπάει, θα φυλάξει τον Λόγο μου, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θάρθουμε σ’ αυτόν, και θα κατοικήσουμε μέσα σ’ αυτόν.

(Ιωάννης 14:23)